1884 - 1919

Oslo Kobber- og Blikkenslagerlaug ble stiftet 30. juni 1884.

16 av Christianias kobber-og blikkenslagermestere var samlet 30.juni 1884 og besluttet å stifte Christiania Kobber- og Blikkenslagerforening. O. K. Robarth med bakgrunn fra arbeidslivet i Bergen ble valgt til foreningens første formann.

21. mars 1885 vedtok 26 mestere foreningens første lover og begynte å ta fatt på følgende oppgaver;

  • Priskurant for utvendig arbeid
  • Forebygging av lave anbud i konkurranseøyemed
  • Innkjøpsavtale med farve- og jernhandlere
  • Felles butikkpris og åpningstider

De første 20 år

I 1886 ble forholdet til svennene behandlet for første gang og et krav om reduksjon av arbeidstid fra 12 til 10 timer førte til fagets første streik. Medlemmer meldte seg ut og det førte til at aktiviteten i foreningen ble lavere.

I 1895 trådte en ny håndverkslov i kraft, som førte til to svenneprøver, én for utvendig- og én for verkstedsarbeid.

I 1898 kom det krav fra svennene, som resulterte i at mestere kunne ansette svenner. Svennene forpliktet seg samtidig til kun å arbeide for mestere som var medlem av foreningen.

Oppslutningen økte og nesten alle byens mestere ble medlem av foreningen, tilsammen 51.

I 1900 ble Norsk Arbeidsgiverforening dannet og det ble besluttet å melde seg inn kollektivt.

En turbulent tid med diskusjon rundt "priskuranten" førte til reduksjon av medlemstallet til 25 i 1903.

I 1904, til 20 års jubileumet får foreningen sin egen fane.

Kontigenten blir fastsatt til kr 1,- pr medlem pr kvartal. Årets samlede kontigent, kroner 111,-.

Landsforbundet stiftes

Kobber- og Blikkenslagermesteres forening, Christiania, sto sentralt i arbeidet rundt dannelsen av landsforbundet. Tanken om et organisasjonsmessig samarbeid mellom mesterei andre byer ble første gang tatt opp av formann Oluf C. Johansen i 1990.

I 1910 ble spørsmålet igjen drøfteti bergen og det ble bestemt at man skulle danne et landsforbund. Uoverenstemmelser i forhold til arbeidsgiverforeningen gjorde at den nye foreningen ikke ble stiftet før i 1919, etter initiativ fra foreningen i Kristiania.

Norges Kobber- og Blikkenslagermesteres landsforbund ble stiftet 18. november med Henrik Robrath fra Kristiania som formann.